പ്രൊഫഷണൽ ടീം

മിക്സിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ 30 വർഷത്തെ പരിചയം

പ്രീകാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിംഗ് പ്ലാന്റ്

+86 15192791573